موارد خارج از بلوک های مجازی ، از برج های گیج کننده گرفته تا کل شهرها. او اخیراً “The Maze Runner” را خواند ، یک داستان هیجانی علمی-تخیلی که در آن نوجوانان در داخل یک هزارتوی محصور شده در بوت زندگی می کنند ، و الهام گرفته شد که نسخه…

مروز 5 تا از راز های مخفی فورتنایت رو براتون قرار دادیم که حتما توصیه میکنم تا آخر بخونید

فورتنایت یک بازی بتل رویال 100 نفره و دارای دو بخش مجزا کریتیو و بتل رویال هست که داستان خیلی بزرگی که داخل بتل رویال وجود داره و طرفدارای زیادی هم…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store